Partner pro poškozené logo
Jsme specialisté na náhradu škody
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod

Škoda na zdraví

Jsme Vaším PARTNEREM, který Vám pomůže získat odškodnění za újmu, jež jste v důsledku škodní události utrpěli. Nároky, které poškozené osobě při škodě na zdraví vznikají, mohou být rozsáhlé a rozmanité. Jejich správné uplatnění klade důraz na znalost nejen v oblasti hmotného, ale i procesního práva.

PARTNER PRO POŠKOZENÉ spolupracuje s týmem odborníků v oboru lékařství a práva. Nároky, které poškozené osobě při škodě na zdraví vznikají, mohou být různorodé. Poměrně značné nároky na dokonalou znalost předpisů, se klade důraz na jejich správné uplatnění. Často se může jednat o vysoké finanční částky, kterým se povinná osoba, nebo pojišťovna logicky brání. Chcete dosáhnout maximální výše odškodnění? Obraťte se přímo na naše profesionály, kteří mají s podobnými případy rozsáhlé zkušenosti.

BOLESTNÉ

Odškodnění bolesti patří k základním a obvyklým nárokům. Při škodě na zdraví je způsobena bolest, při které vzniká poškozenému nárok na bolestné. Poškozený má nárok na odškodnění za bolestné, způsobené léčením újmy na zdraví
či odstraňování jejich následků. Bolest jak tělesná, ale i duševní strádaní, které poškozenému bylo způsobeno. V minulých letech hodnota 1 bodu dosahovala částky 120 Kč. Od roku 2014 s příchodem NOZ se u pojistitele hodnota bodu odvozuje od jednoho procenta hrubé měsíční nominální mzdy za kalendářní rok předcházející. Průměrná mzda za rok 2022 činila 40.353,- Kč, tj. vznikla-li bolest v roce 2023, činí hodnota jednoho bodu bolestného 403,53 Kč. Hodnocení bolestného však posoudí za naše klienty soudní znalec z oboru zdravotnictví, který získal certifikaci u Nejvyššího soudu právě pro posouzení bolestného dle metodiky NOZ.

Náklady spojené s péčí o zdraví (§ 2960 NOZ)

Z hlediska právní terminologie se jedná o nově upravený nárok, jenž v sobě kromě nákladů spojených s vlastní péčí o zdraví poškozeného zahrnuje i náklady spojené s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost (tzv. „výpomoc v domácnosti).

ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO UPLATNĚNÍ

Vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce resp. pojistiteli ztížení společenského uplatnění v podobě finančního odškodnění. Ztížení společenského uplatnění se odškodňuje podle Metodiky NS ČR, přičemž Metodika vychází z Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Pokud společenské uplatnění poškozeného bylo již ztíženo předchozími změnami zdravotního stavu nesouvisejícími s posuzovanou škodou
na zdraví, hodnotí se pouze následky, které vznikly z této škody na zdraví, popřípadě vedly k podstatnému zhoršení předchozích změn zdravotního stavu. Ve vyjímečných případech se zvlášť těžkými následky škody na zdraví je možné přiznat zvýšení až o 100 %. Zvlášť těžkými následky se rozumí takové následky, které podstatně omezují nebo významně mění uplatnění poškozeného v životě anebo znemožňují jeho další uplatnění v životě, a to s ohledem na věk poškozeného
i na povahu jeho předpokládaného uplatnění v životě, např. vzdělání, pokračování ve studiu, sport, volnočasové aktivity, vhodné zaměstnání, společenské postavení apod.

Náhrada nemajetkové újmy pociťované jako osobní neštěstí

Ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

Ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

Ztráta na důchodu

Náklady na výživu pozůstalým